Chatbot EMA

Lipka

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

24 materiálů

06.2021

environmentální výchova

LIPKA – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Lipka byla založena v roce 1991 jako brněnské školské zařízení. Se vznikem krajů se stal jejím zřizovatelem Jihomoravský kraj.

 

ČINNOST LIPKY
Ekologické výukové programy
EVP (jednodenní i pobytový) je interaktivní tvořivá výchovně-vzdělávací lekce s cílem obohatit program MŠ, učivo ZŠ nebo SŠ o ekologický rozměr.
EVP probíhá zpravidla mimo školu (tj. v přírodě nebo na pracovištích Lipky) v rozsahu nejméně dvou vyučovacích hodin.
Jednodenní a pobytové výukové programy jsou souhrnným označením programů s obsahem ekologickým (v užším slova smyslu), přírodovědným, environmentálním (zaměřeným na šířeji pojatou problematiku životního prostředí) a ochranářským. Je pro ně příznačné využívání prvků souvislostního, problémového a projektového vyučování, estetické, pracovní i dramatické výchovy.

Kroužky a kluby
Volnočasová zájmová činnost Lipky je zaměřena především na přírodovědu, turistiku, ale i na výtvarnou výchovu, keramiku a na práci s přírodními materiály. Velký zájem je dlouhodobě o přírodovědné kroužky pro předškoláky a rukodělné kluby pro dospělé, zejména o netradiční techniky.

Osvěta veřejnosti
Kromě mnoha osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost nabízí Lipka poradenství: od ochrany přírody přes nakládání s odpady až k řízení neziskových organizací a psaní projektů. Podle zaměření pracoviště mohou zájemci získat informace o biozahradnictví, tvorbě a uspořádání přírodních zahrad, ale také o zdravém bydlení, úsporách energie, o lesním ekosystému a hospodaření v lese.

Vzdělávání pedagogů
Akreditované další vzdělávání pedagogických pracovníků základního a středního školství je na Lipce realizováno nejrůznějšími vzdělávacími akcemi - přednáškami, dílnami, besedami, exkurzemi, semináři, konferencemi a specializačním studiem. Lipka se každoročně tradičně podílí na realizaci celostátního programu „Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy”(M.R.K.E.V.) zastřešovaného SSEV Pavučina. Lipka všem zapojeným školám zprostředkovává efektivní přenos informací, zasílá jim metodické materiály, nabídky vzdělávacích akcí. Kromě rozesílky informačních a metodických materiálů poskytuje Lipka pedagogům konzultace z oblasti EVVO. Pro pedagogy mateřských škol byl ustaven speciální klub a vzdělávací program Mrkvička.

Vysokoškolská výuka
Lipka smluvně zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na ekologickou výchovu, didaktiku environmentální výchovy, výchovu k ochraně přírody, aplikovanou ekologii a pěstitelství pro Pedagogickou fakultu, Filosofickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Mendlovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Brně, Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, příležitostně také pro další vysoké školy, včetně zahraničních. Součástí přípravy budoucích pedagogů je také vedení diplomových a ročníkových prací, respektive psaní oponentských posudků.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
I. Křenovská, R. Maxa, J. Slepička, M. Juránek, T. Cupalová, E.
Poskytovatel
5 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
P. Večeřová, V. Vospělová, P. Nejezchlebová
Poskytovatel
14 0 0
0 ohodnoť!
Autor
Jiří Vorlíček, Hana Mikulicová
Poskytovatel
0 0 0