Chatbot EMA

Informace pro rozvoj demokratické společnosti

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

10 materiálů

11.2020

bez zaměření

Projekt je založen na skutečnosti, že právě informace jsou základem pro kvalitně fungující demokratickou společnost. Je v něm kladen velký důraz na schopnost mladého člověka odpovědně přistupovat k rozhodovacím procesům.

Cílem je, aby studenti získali kompetence pro bezpečné a tvořivé užívání informací a naučili se rozeznávat kvalitní informace od těch lživých. Chceme je též přivést ke kvalitním zdrojům informací a práci s primárními zdroji /a nejen se zprostředkovanými informacemi cestou webového prostoru/.

Naše zkušenosti z realizace předchozích projektů a spolupráce se středoškolskými pedagogy ukazuje potřebu účinné výchovy mládeže k občanství, jehož součástí je i informační gramotnost.

Studenti by si měli osvojit kritický přístup k mediálním obsahům a naučit se efektivně využívat média jako zdroj informací. Studenti se často nedokáží orientovat ve světě sdělovaných informacích a systematického využívání „ovlivňujících taktik“, jsou důvěřiví, nedokáží rozlišit pravdu od nepravdy a neumí si, díky menším životním zkušenostem, udělat správný úsudek.

Primárním cílem je tvorba nových vzdělávacích programů, které přispějí k rozvoji kritického myšlení, schopnosti získávat relevantní informace a analyzovat je s využitím mezioborových vazeb.

Důležité je pak spoluvytvářet vědomí dopadu svého rozhodnutí na sebe a na druhé.

Aktivní zapojení mladého člověka do procesů spolurozhodování a spoluúčasti na rozvoji občanské společnosti je možné jen na základě kvalitních informací.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
Hana Hlubučková a kol.
11 0 0
0 ohodnoť!
Autor
BcA. Michaela Caranová
12 0 0