Chatbot EMA

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

115 materiálů

09.2019

čtenářská, matematická a digitální gramotnost

Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost (tzv. základní gramotnosti) i informatické myšlení žáků a dětí. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).
Cílem projektu je sdílet dosavadní zkušenosti získané v oblasti rozvoje základních gramotností a na jednom místě – Metodickém portálu RVP.CZ – soustředit všechny dostupné a kvalitní materiály k tématu, nebo na ně alespoň odkazovat. Doplňovat a propojovat existující metodickou podporu tak, aby učitelé základních a mateřských škol měli k dispozici vše potřebné pro efektivní práci se základními gramotnostmi.
Projekt PPUČ reaguje na hlavní priority vymezené v současných strategických dokumentech vzdělávací politiky ČR (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020). Jedná se především o podporu učitelů jako klíčového předpokladu pro kvalitní výuku a podporu principů otevřeného vzdělávání.

Prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v základních a mateřských školách nabízí minikonference odborných panelů PPUČ. Aktuality k minikonferencím naleznete na www.gramotnostiproucitele.cz.

Minikonference se konají dvakrát do roka v různých regionech ČR.

Projekt Podpora práce učitelů působí v následujících oblastech:

  • Propojí ostatní projekty zabývající se rozvojem základních gramotností žáků a dětí a poskytne jim metodickou podporu. Za tímto účelem bude dvakrát ročně organizovat setkání vybraných řešitelů aktuálních projektů v oblasti gramotností. Tato setkání učitelům umožní navázat kontakty s odborníky z akademické i neziskové sféry a vzájemně si vyměňovat zkušenosti týkající se rozvoje základních gramotností.
  • V regionech vytvoří síť spolupracujících odborníků na základní gramotnosti, kteří budou pedagogům předávat znalosti a dovednosti nezbytné pro rozvoj těchto gramotností ve výuce (nejdříve ve 3. čtvrtletí 2017).
  • V souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 vytvoří na Metodickém portálu RVP.CZ tzv. Reputační systém a Profil Učitel21. Reputační systém učitelům umožní vyhledávat ověřené materiály pro výuku a současně se aktivně podílet na jejich hodnocení. Profil Učitel21 poskytne učitelům zpětnou vazbu k jejich práci zaměřené na rozvíjení základních gramotností žáků a dětí.
Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
PPUČ
46 3 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
PPUČ
97 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
PPUČ
34 2 0
více...