Chatbot EMA
5 skvělé

Začleňování žáků – cizinců do výuky v ZŠ

Autor
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Datum vložení
4. 12. 2018
8 0 3
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

cizinec
integrace
jazyková kritéria
jazyková výuka
motivace

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 19. 11. 2009
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Petra Procházková 19.11.2009

Komentář

Pravda pravdoucí. Máme před sebou ještě velký kus práce. Věřím, že na školách podle nastíněných principů postupují, ale je mi stále záhadou, jak pracovat s žákem-cizincem ve třídě, kde je další 25 českých dětí. Bylo by dobré pro potřeby výuky jednotlivých předmětů /hlavně pro češtinu, vlastivědu, provouku,občanku/ vytvořit pracovní listy, se kterými by žák mohl samostatně (nebo s malou pomocí učitele) v rámci hodiny pracovat. Potom už se dají zařadit i nějaké aktivity pro celou třídu. Ale to je hudba budoucnosti a je nás učitelích, jak se k tomuto problému postavíme.
Kristýna Titěrová 8.1.2010

Komentář

Dobrý den,
dovolila bych si upozornit na chybu, které se dopouštějí i mnozí ředitelé škol a tou je špatná interpretace školského zákona, přesněji výše zmiňovaného (§15 odst. 9), ve kterém se dočteme: „...tři po sobě jdoucí pololetí po zahájení docházky do školy v České republice se vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. \" I zde je prezentováno, že žák- cizinec nemusí být tři po sobě následující pololetí hodnocen z čj - to je ale omyl, žák nemusí být hodnocen pouze v prvním pololetí, na konci druhého pololetí již musí být hodnocen. Pokud by byl neklasifikován, rovnalo by se to nutnosti opakovat ročník. Pro cizince platí zákon stejně jako pro ostatní žáky, kteří musí pro postup do dalších ročníků úspěšně absolvovat ročník předchozí. Z hlediska žáků cizinců je nutné pouze přihlédnout k neznalosti jazyka, která ovlivňuje výkon žáka. Pro klasifikaci žáků-cizinců je proto jediné řešení vytvořit IVP, na jehož základě může být cizinec hodnocen právě s přihlédnutím k jeho rálným možnostem.
Více se dozvíte na www.inkluzivniskola.cz

Za META, o.s.
Krisýna Titěrová
Tereza Šmídová 11.2.2010

Komentář

Odbor základního školství MŠMT v oddpověi na komentář p. Kristýny Titěrové z METY, o.s.:
Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků – cizinců se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška“). Zvláště pak upozorňujeme na § 15 odst. 9 vyhlášky, podle něhož se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost ovlivňující výkon žáka (při hodnocení ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného RVP ZV nebo předmětu Český jazyk a literatura podle dosavadních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání nejméně po dobu 3 po sobě jsoucích pololetí).

Pro hodnocení žáka – cizince bude tedy škola (zejména v předmětu Český jazyk) používat výrazně individuální kritéria hodnocení tak, aby hodnocení zahrnovalo všechny souvislosti, které ovlivňují výkon žáka. V této souvislosti doporučujeme používat slovní hodnocení, které kromě jiného obsahuje naznačení možností dalšího rozvoje žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Je možné využít také ustanovení § 52 odst. 2 a 3 školského zákona a z důvodů nedostatku podkladů žáka z některého předmětu na konci pololetí nehodnotit a stanovit náhradní termín hodnocení, případně nehodnotit ani v náhradním termínu. Je třeba si ale uvědomit, že pokud nebude žák hodnocen na konci 2. pololetí (ani v náhradním termínu), bude opakovat ročník. Toto ustanovení platí pro všechny žáky, tedy i pro žáky – cizince. Toto řešení však vzhledem k dalšímu rozvoji žáka nedoporučujeme.

U žáků z EU je možné jako pomoc ke zvládnutí českého jazyka využít též ustanovení § 20 odst. 5 školského zákona („Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy: a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.“).